Pomáhat nově příchozím lidem efektivně komunikovat v zaměstnání nebo ve společnosti.

O projektu

Projekt WeR1 je nadnárodní strategické partnerství financované Evropskou komisí, jehož cílem je vytvářet nástroje a metodiku pro specialisty zabývající se vzděláváním a integrací nově příchozích osob.

V posledních několika letech miliony lidí opustily své domovské země ve snaze najít práci, lepší životní příležitosti a uniknout válce a zvěrstvům spáchaným v jejich okolí. Lidé ze všech sociálních vrstev se vydali hledat nový začátek nebo útočiště přes vodu a půdu. Evropa nebyla výjimkou.

Velký příliv nově příchozích lidí byl výzvou pro mnoho zemí, některé z nich vytvořily strategie a integrační programy, které lépe napomáhají integraci nově příchozích. Integrace je však více než střecha nad hlavou, jídlo a voda. Finanční úspěšnost, mezikulturní kompetence a životní dovednosti jsou spolu s jazykovými dovednostmi klíčem k úspěšné integraci. Ve většině případů je však klíčové, zda jednotlivec ovládá funkční jazyk, který lze použít k úspěšné interakci s lidmi v hostitelské společnosti a na potenciálním pracovišti.

Vytvářené materiály v projektu WeR1 se zaměřují na pomoc pedagogům při motivaci nově příchozích lidí k tomu, aby se učili hostitelskému jazyku, a to tak, že je informují o tématech, která mají přímý vliv na jejich životní realitu.

Projekt WeR1 se zaměřuje na rozvoj mezikulturního porozumění, dovedností 21. století, odbourávání negativních sociálních návyků a rozvoj funkčních jazykových dovedností.

Hlavním cílem projektu je pomoci nově příchozím lidem efektivně komunikovat v zaměstnání nebo v sociálním prostředí, porozumět kultuře hostitelských zemí, zvýšit jejich šance na nalezení zaměstnání a dále rozvíjet soběstačnost a odolnost. Za tímto účelem vyvinul projektový tým WeR1 sadu výukových lekcí odborného jazyka založených na metodách učení pomocí řešení úkolů ve skupině (TBL), v kombinaci s prvky metody integrovaného učení obsahu a jazyka (CLIL).

Současný výzkum ukazuje, že žáci jsou více motivováni se učit, když jsou aktivními účastníky během vyučování. Toho lze dosáhnout stanovením úkolů, které vyžadují, aby studenti společně pracovali na řešení realistických problémů a tvůrčím způsobem používali cílový jazyk. Metoda CLIL zahrnuje zkoumání jazyka na základě materiálů přímo souvisejících s předmětem založeným na obsahu. V projektu WeR1 přenášíme myšlenky výuky prostřednictvím CLIL z obecného a odborného vzdělávání na výuku odborně zaměřeného jazyka pro uprchlíky a migranty. WeR1 také klade důraz na používání autentického jazyka prostřednictvím TBL a na požadavek, aby studenti v cílovém jazyce plnili smysluplné úkoly připomínající situace skutečného života. Takové úkoly mohou zahrnovat přípravu na pracovní pohovor, navazování nových přátel / vytváření sítí nebo řešení odborně specifických úkolů.

Přístup WeR1 umožňuje rychlejší postup, zvyšuje motivaci studentů, pomáhá studentům vidět širší souvislosti, pokud jde o vztah mezi jazykem a kulturou, a buduje důvěru studentů v jejich schopnosti.

Mise a vize

Prostřednictvím vývoje nástrojů a materiálů pro poskytovatele jazykového vzdělávání a instituce zapojené do integrace migrantů a uprchlíků se konsorcium snaží změnit příliv migrace na pozitivní přispěvatel k udržitelné budoucí ekonomice. Jako pomoc při řešení prosazujeme moderní a relevantní přístup ke vzdělávání dospělých, který povede k úspěšné integraci nově příchozích lidí do hostitelské společnosti. V EU žije přibližně 13–14 milionů státních příslušníků třetích zemí, což odpovídá přibližně 4 % populace. Některé okolnosti činí z této skutečnosti důležitější téma, než by se mohlo zdát. Velká část migrantů, kteří nedávno přišli do EU, tak učinila jako žadatelé o azyl nebo uprchlíci, značná část je koncentrována v určitých regionech a městech a mnozí z nich zůstávají vyloučeni z trhu práce.

Trendem v současných evropských zemích je myšlenka, že účast na trhu práce je od samého počátku jedním z nejdůležitějších faktorů podporujících dlouhodobou integraci do společnosti a také rychlejší cestou k osvojení si hostitelského jazyka. Riziko vytvoření paralelních společností menšinových skupin je stále vysoké a úsilí o integraci musí být zaměřeno na pomoc při rozvoji dovedností potřebných k úspěšné integraci.

Konsorcium projektu We Are 1 primárně poskytuje učitelům jazyků zdroje, které pomáhají zejména integrovat migranty a uprchlíky z neakademického prostředí. Materiály budou sloužit jako doplněk ke stávajícím zdrojům a dalším integračním iniciativám a budou tak pozitivně přispívat k integračnímu procesu.

WeR1 chce nově příchozím lidem pomoci:

  • naučit se jazyk hostitelské země tak, aby v něm dokázali komunikovat při řešení běžných každodenních úkolů
  • pomoci ke zvýšení jejich šance na nalezení zaměstnání v určitém oboru tím, že si osvojí názvosloví související s daným oborem;
  • umožnit styk s lidmi z hostitelské země a touto cestou bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení;
  • pomoci odstraňovat bariéry způsobené kulturními rozdíly
  • Dánský
  • Angličtina
  • Portugalština ( Portugalsko)
  • Čeština
  • Irský